اطلاعات پروژه


زیر بنای مفید با تراس 650 مترمربع
زیر بنای مفید بی تراس 620 مترمربع
پارکینگ و انباری

مساحت زیر بنا

650 مترمربع

مساحت کل زمین

264 مترمربع

دارای 6 باب واحد تجاری
سال اتمام پروژه

Mid 2019